Ecoplan | PPPPO – AUTOCESTA NA KORIDORU Vc
780
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-780,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

PPPPO – AUTOCESTA NA KORIDORU Vc

ABOUT

Koridor Vc je dio Pan-Europske transportne mreže koju su prihvatile sve zainteresirane države na Helsinškoj konferenciji, održanoj 1997. godine kada je usvojena Helsinška deklaracija. Koridor Vc obuhvaća tri države: Mađarsku, Hrvatski i Bosnu i Hercegovinu, povezujući luku Ploče na Jadranskom moru sa Budimpeštom ukrštajući se sa Koridorom X na relaciji Zagreb-Beograd.

Proces definiranja autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu kao dijela trans-europske mreže kopnenih koridora počeo je kasnih 70-ih godina. Usvojen od strane Skupštine SR BiH 1981.godine, definirao je trasu koridora za autocestu kroz BiH.

Obuhvat plana utvrđen je Odlukom o utvrđivanju područja „Autocesta na koridoru Vc“ područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine“ i dokumentom naziva: Obrazloženje Odluke o utvrđivanju područja Autocesta na Koridoru Vc područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH.  Ovim dokumentima utvrđen je okvirni prostorni obuhvat plana sa opisom trase Autoceste preko koordinatnih točaka osovine i obuhvatom, prosječne širine od 500 m na svim dionicama.

U sklopu Konzorcija: IPSA Institut Sarajevo – Urbanistički zavod BiH Sarajevo – Ecoplan Mostar, poduzeću Ecoplan je pripao zadatak izrade prostorno planske dokumentacije za dio trase koridora od Čvorišta Glogošnica u Jablanici do graničnog prijelaza sa Republikom Hrvatskom na jugu – Južna trasa, sve prema propisanom zakonu i metodologiji.

NAZIV PROJEKTA

Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH - Autocesta na koridoru Vc

Lokacija

Područje Autoceste na Koridoru Vc

Nosilac pripreme izrade

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Nosilac izrade

Konzorcij: IPSA Institut Sarajevo - Urbanistički zavod BiH - Ecoplan d.o.o. Mostar

Vrsta plana

Prostorni plan

Vrijeme izrade

2009. - 2011.

CATEGORY
Planiranje