Ecoplan | Portfolio Categories Planiranje
19
archive,paged,tax-portfolio_category,term-planiranje,term-19,paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
Archive

PROSTORNI PLAN DOBRETIĆI

Općina Dobretići je novoformirana društvena i  prostorna cjelina. Formirana u veljači 1998. godine, obuhvaća prostor Pougarja. Izrada Prostornog plana Općine Dobretići predstavlja prvi planski dokument koji će biti osnova razvoja  i planskog gospodarenja prostorom. Pri izradi Plana korištena je značajna dokumentacija prikupljena od javnih poduzeća…

3

PROSTORNI PLAN ČAPLJINA

Prostorni plan općine Čapljina prvi je među rađenim planovima  i usvojenim u novom državnom uređenju, prema novoj metodologiji i digitalnoj tehnologiji. Planom su utvrđeni uvjeti za uređenje općinskog područja, određeno korištenje, namjena, oblikovanje, obnova i sanacija građevinskog i drugog zemljišta,zaštita okoliša te posebno zaštita spomenika…

2

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA RAVNO

Odlukom Općinskog vijeća Ravno iz studenog 2009. godine pristupilo se aktivnostima na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Ravno za period 2007‐2017.godine. Projektnim zadatkom je definirana potreba noveliranja Plana, te su u Plan uneseni podaci o aktivnostima koje su uslijedile u periodu nakon usvajanja…

2

PROSTORNI PLAN ČITLUK

Prostorni plan općine Čitluk usvojen je u listopadu 2013. godine. Općina Čitluk u HNŽ, pa tako i u FBiH predstavlja jedan od najznačajnijih turističkih potencijala kao i prostor za potencijalnu poljoprivrednu proizvodnju. Uz uvjet planiranog demografskog razvitka i zadržavanja stanovništva ovoga kraja očekuje se gospodarski…

11

PROSTORNI PLAN NEUM

Prostorni plan općine Neum je izrađen za period 2010.-2020. godina. Prostorni plan je prošao procedure prednacrta i nacrta plana kao i javnu raspravu i nalazi se pred usvajanjem. Težište razvoja ove općine se nalazi, naravno, u njenom turističkom potencijalu kroz korištenje već razvijene obale ali…

73

PROSTORNI PLAN HUTOVO BLATO

Prostorni plan područja posebnih obilježja obavezno se donosi za područje parka prirode.   U tijeku je izrada Prostornog plana Parka prirode Hutovo blato za period 2013.-2023. godina. U prosincu 2013. godine na Sjednici Savjeta plana je usvojena Prostorna osnova Prostornog plana Parka prirode Hutovo blato….

0
PROZOR-RAMA

PROSTORNI PLAN PROZOR – RAMA

Prostorni plan Općine Prozor – Rama usvojen je u srpnju 2013. godine. Analizom zatečenog stanja i procjenom mogućeg razvoja te ciljevima koji su predviđeni u planskom periodu, definirani su pravci djelovanja Općine kao cjeline, odnosno svih korisnika prostora. Također su definirane smjernice prostornog razvoja Općine…

0

PROSTORNI PLAN STOLAC

  Prostornim planom Stolac određena je  namjena površina, pravila za razvoj i uređenje mreže naselja, prostorni razvoj i razmještaj javnih službi, razmještaj i korištenje  infrastrukturnih sustava, pravila korištenja i zaštite prirodne i kulturne baštine, zaštita od elementarnih nepogoda i usmjerava se razvoj i razmještaj gospodarskih djelatnosti. Plan sadrži mjere i instrumente za neposrednu primjenu…

3